Започни успешна или нова кариера с курсовете за преквалификация от Интер Алианс


Отлична подготовка за работа в офис – бъдете професионалист на работното място! Обучението включва: изучаванена ОС WINDOWS 7, програмите WORD и EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ACCESS.  Практическа насоченост на обучението – работа с файлове, таблици, диаграми; съставяне и оформяне на бизнес-кореспонденция и вътрешнофирмена документация; съставяне и поддържане на база данни; изграждане на презентационни умения, работа с офис-техника. Подробно, компетентно, коректно, достъпно.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


Обучението включва изучаване на  десетопръстната  система на кирилица и латиница Занятията са групови и индивидуални, под ръководството на преподавател със специално разработена програма за обучение на лекционен принцип. Издава се сертификат след успешно издържан изпитен тест.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни касиери, както и в други стопански отрасли и структури на държавната и общинска администрация. Обучението е групово или индивидуално, по график изцяло съобразен с вас. След успешен финален тест, се издава сертификат.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


Графичният дизайн е процес при който на визуалната информация се придава форма и структура. Това е наука в която се пресича художествено - изобразителните и полиграфическите средства за оформянето на печатните материали. Главна практическа цел на обучението е овладяване на основни умения по печатен рекламен дизайн, дизайн на книга, каталог, брошура, уеб сайт. От особена важност за окончателния вид на продукта е композирането и обединяването на отделните елементи – текст, шрифт, изображения. Това се постига чрез използване на специализиран софтуер.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


Целта на този практически курс е да осигури на желаещите да се развиват в областта на компютърните технологии, необходимите познания за поддръжката на персонални компютри, мрежи и периферни устройства, с които да станат готови специалисти. В курса се изучават основите на асемблирането, инсталацията и справянето с неизправности (troubleshooting) на най-често срещаните платформи и решения. Курсът има за цел да осигури на участниците обучение и стаж необходими за цялостна поддръжка на малки офиси и базова сервизна дейност.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


Курса е предназначен за хора, желаещи да се развиват професионално или любителски в сферата на счетоводството. Професионалната насоченост на занятията осигуряват високи резултати при усвояването на учебната материя, съобразени са и със съвременните стандарти в счетоводното обслужване.

В обучението са включени три модула:

Първи модул: Практическа счетоводна дейност, общи условия, документация, актуална счетоводна информация.

Втори модул: Институции свързани с работата на фирмата, начини на ефективна работа с тях.

Трети модул: Практическа работа със счетоводни програми, актуални в бранша, програми за наличност, документооборот, създаване на документи според изискванията.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


Курса е предназначен за хора, желаещи да се развиват професионално или любителски в сферата на журналистиката: разследващ журналист, медийна комуникация и масова комуникация, специалист по публична и убеждаваща комуникация. Обучението включва два модула:

I модул: Журналистика. Целта е да се изградят оперативни репортерски умения – как се прави вестник, основни елементи на новинарския стил, традиционни похвати при писане на статии и новини и др.

II модул: Връзки с обществеността. Модерната професия в съвременния свят. Целта е да се придобие квалификация за теория и практика за връзките с обществеността, как се прави рейтинг, ефективни PR стратегии. Завършилите могат да се реализират като PR агенти, репортери, журналисти, рекламни специалисти, редактори и PR консултанти.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


Обучението са осъществява по актуална, образователна програма. Курса е предназначен за хора, работещи и желаещи да се развиват в сферата на туризма и туристическите услуги. След успешно приключване на курса се издава сертификат. Завършилите могат да се реализират като екскурзоводи, организатори в туристическа агенция, аниматор в хотел.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471


По време на своето обучение, курсистите ще имат възможност да се запознаят със стандартите в организацията на хотелското обслужване, да придобият знания и умения относно реда и технологията на обслужване на туристи, ще могат да усвоят и отработят практически специфични термини. След успешно приключване на курса се издава сертификат. Завършилите могат да се реализират като администратор в хотели и хотелски комплекси.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471